Iedere aanvaarde kandidaat wordt slechts lid wanneer hij volgende verklaring ondertekend terugbezorgd heeft aan de voorzitter van de erkenningscommissie.

De beroepsbezigheid van de psychoanalytische therapeut bestaat in de dienstverlening aan de mens op grond van zijn psychologische kennis over de mens en diens psychische dynamiek.

Aangezien hij hierdoor het leven en het welzijn van zijn medemensen beïnvloedt, dient hij in zijn beroepsuitoefening op een ethisch verantwoorde wijze te handelen.

Dit houdt in:

  1. Dat hij in zijn arbeid de waarde en de waardigheid van de mens eerbiedigt, evenals diens persoonlijke autonomie en zijn recht om volgens een eigen overtuiging te leven.
  2. Dat hij diegenen waarmee hij beroepshalve in aanraking komt, zoveel mogelijk helpt en hun belangen op geen enkele wijze schaadt. Hij zal er zich vooral van weerhouden eigen voordeel na te streven door handelingen die anderen schaden.
  3. Dat hij zich bij het oplossen van conflicten tussen tegenstrijdige belangen in de eerste plaats laat leiden door zijn verantwoordelijkheid tegenover de persoon wiens belang hem beroepshalve werd toevertrouwd. Deze verantwoordelijkheid dient mede bepaald te worden door het geheel van zijn professionele relaties, zonder dat deze het hem toevertrouwde belang mogen schaden.
  4. Dat hij zich in al zijn uitingen over wat hij in zijn beroepsactiviteit rechtstreeks of onrechtstreeks vernam, onderwerpt aan de regels van het beroepsgeheim.
  5. Dat hij in de uitoefening van zijn beroep handelt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en zich inspant om, in het bredere kader van de psychologie, het wetenschappelijk karakter van zijn arbeid te vergroten.
  6. Dat hij zich een autonomie verzekert in de keuze en het gebruik van zijn methoden en technieken.

Gelezen en goedgekeurd op ........................................................................................ (datum)

Handtekening