Registreer hier 

Waarom lid worden?

Als lid van de VVPT geniet je van een aantal directe voordelen.

 • Je wordt opgenomen in de ledenlijst, die geconsulteerd wordt door verwijzers en patiënten die op zoek zijn naar een psychoanalytisch georiënteerde behandeling;
 • Je krijgt een aanzienlijke reductie op en voorrang bij de inschrijving voor vormingsinitiatieven (studiedagen, opleidingen, workshops) die door de VVPT worden georganiseerd;
 • Je ontvangt vier maal per jaar een nummer van het Tijdschrift voor Psychoanalyse en hebt via een collectief abonnement online toegang tot alle artikelen die vanaf 2006 in dit tijdschrift zijn verschenen. De VVPT was van bij het begin partner en medewerker van dit tijdschrift, waarin regelmatig bijdragen verschijnen over psychoanalytische psychotherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Het Tijdschrift voor Psychoanalyse helpt je om voeling te houden met evoluties binnen het ruime psychoanalytische denkkader.
 • Via de jaarlijkse nieuwsbrief en regelmatige nieuwsflashes houden we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en initiatieven.
 • Als VVPT-lid kan je, mits je voldoet aan enkele extra voorwaarden, een erkenning vragen als supervisor en/of leertherapeut en opgenomen worden in de lijst van supervisoren/leertherapeuten die op de website kan geconsulteerd worden.

Bovendien draag je door lid te worden actief bij aan de positionering van de psychoanalytische psychotherapie in het therapeutische en maatschappelijke veld. Immers:

 • De VVPT behartigt de beroepsbelangen van haar leden en vertegenwoordigt hen tegenover overheden en andere nationale en internationale beroepsverenigingen.
 • We streven naar de maatschappelijke erkenning en waardering van het psychoanalytische gedachtegoed en ijveren voor de wettelijke erkenning van de psychoanalytische psychotherapie als behandelmethode.
 • Door middel van de website en door het organiseren van vormingsinitiatieven geven we psychoanalytische psychotherapeuten kansen om zich met elkaar te verbinden, om kennis en ervaring uit te wisselen, gezamenlijke projecten op te starten.

Het lidmaatschap kan aangevraagd worden in de loop van of na voltooiing van een opleiding in de psychoanalytische therapie met betrekking tot kinderen, jeugdigen en/of gezinnen of met betrekking tot volwassenen, naargelang van de sectie waartoe men zich richt. 

Opleidingsvereisten psychotherapie-opleiding : zie Hoofdstuk V “De opleidingsvereisten” in het huishoudelijk reglement 

De vereniging kent verschillende lidmaatschapsvormen:

Aspirant lid

Het aspirant lidmaatschap kan aangevraagd worden door diegene die een psychoanalytisch georiënteerde psychotherapie-opleiding m.b.t. kinderen, jeugdigen en/of het gezin, of m.b.t. volwassenen volgt, en/of nog niet alle onderdelen van deze opleiding voltooid heeft. Een aspirant-lid is ertoe gehouden binnen een termijn van zeven jaar op basis van de daartoe vereiste criteria het gewone lidmaatschap aan te vragen. Indien er gegronde redenen bestaan om deze termijn te verlengen, neemt de betrokkene contact op met de Voorzitter van de Erkenningscommissie.

Gewoon lid

Het gewone lidmaatschap kan aangevraagd worden na de voltooiing van een opleiding in de psychoanalytische therapie en wordt toegekend al naargelang van de sectie waartoe men zich richt. Op het ogenblik van de aanvraag volgt de kandidaat een leertherapie of heeft deze reeds voltooid .

Werkend lid

Het werkend lidmaatschap kan aangevraagd worden door diegene, die voldoet aan de criteria van het gewone lidmaatschap en daarenboven na de voltooiing van de opleiding reeds minimaal twee jaar psychotherapeutische ervaring heeft vanuit een psychoanalytische oriëntatie. Op het ogenblik van de aanvraag van het werkend lidmaatschap heeft de aanvrager een leertherapeutische ervaring van minstens 150 sessies. Bovendien moet men op het moment van de aanvraag psychoanalytische psychotherapie bedrijven met minimum vier cliëntsystemen per week.Van de werkende leden wordt verwacht dat zij zich permanent blijven vormen door lectuur studiebijeenkomsten, lezingen, supervisie e.d.

De VVPT publiceert de namen van de gewone en de werkende leden ten behoeve van verwijzers en cliënten in een adressenlijst, te raadplegen op de website van de vereniging.

Lidmaatschapsbijdrage

Het lidgeld bedraagt 145 euro voor het gewoon en werkend lidmaatschap.  Het lidgeld voor aspirant leden bedraagt 60 euro. Hierin is het abonnementsgeld voor het Tijdschrift voor Psychoanalyse, waarin de VVPT participeert, inbegrepen.

Een lidmaatschap zonder het Tijdschrift voor Psychoanalyse is enkel mogelijk wanneer een inwonend familielid het tijdschrift reeds ontvangt via een VVPT abonnement of wanneer je als VVPT-lid het tijdschrift reeds ontvangt via een andere vereniging.   Een lidmaatschap zonder tijdschrift bedraagt 60 euro.

Hoe het lidmaatschap aanvragen?

De erkenningscommissie toetst elke individuele aanvraag aan de voorwaarden voor het lidmaatschap die gelden op het moment van de aanvraag. Zij kan de eventuele gelijkwaardigheid van de door een kandidaat doorlopen trajecten voor vereiste opleidingsdelen beoordelen en aanvaarden zo deze beantwoorden aan de gestelde verwachtingen.

U kan het lidmaatschap aanvragen door op de website te registreren en de deontologische code te elektronisch te ondertekenen. Om de aanvraag volledig te maken vragen we een aantal documenten zoals een afschrift van diploma.

Opmerking: nieuwe leden dienen volgende velden VERPLICHT in te vullen:

  • Ervaring leertherapie met vermelding van aanvang, aantal sessies, frequentie, naam leertherapeut.
  • Ervaring supervisie met vermelding van aantal en naam supervisor(en).
  • Erkenningsnummer psychologencommissie of RIZIV.
  • Opleiding als therapeut

Afschrift diploma therapie opleiding of inschrijvingsbewijs indien opleiding nog lopende dient ge-upload te worden via het tabblad (weder)-erkenning.

U ontvangt dan een bericht van ontvangst. In geval van onduidelijkheid of onvolledigheid van de aanvraag kan de voorzitter van de erkenningscommissie om nadere informatie vragen teneinde een gefundeerde beslissing mogelijk te maken.

Na beraadslaging stelt de erkenningscommissie een kandidatuur met het gepaste lidmaatschap voor aan de Raad van Bestuur. U wordt dan van de beslissing op de hoogte gebracht.

Erkenning als leertherapeut

Als leertherapeut van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie komen in aanmerking alle werkende leden van deze Vereniging die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • praktijkervaring als psychotherapeut sectie volwassen hebben opgedaan gedurende minimum 10 jaar
 • een eigen individuele psychoanalytische psychotherapie-ervaring achter de rug hebben van minimaal 150 zittingen

Leden van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en van de Belgische School voor Psychoanalyse die voldoen aan alle voorwaarden die de VVPT stelt aan leertherapeuten, komen eveneens in aanmerking om als leertherapeut te fungeren.

Ook hiervoor kan u een aanvraag doen via het online registratieformulier op de website

Erkenning als supervisor

Als supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie komen in aanmerking alle werkende leden van deze Vereniging die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • praktijkervaring als psychotherapeut binnen de sectie waarvoor men erkend is hebben opgedaan gedurende minimum 10 jaar
 • een eigen individuele psychoanalytische psychotherapie-ervaring achter de rug hebben van minimaal 150 zittingen

Ook hiervoor kan u een aanvraag doen via het online registratieformulier op de website.

 

Voor inlichtingen kan u zich wenden tot de voorzitter van de erkenningscommissie Sus Weytens of  via info@vvpt.be