A Day of Teaching with … Nancy Mc Williams

Op vrijdag 11 maart 2022

AVC UPC KULeuven, Leuvensesteeneg 517, Kortenberg

of via livestreaming


This conference will be conducted entirely in English. At the bottom of this page you can find the English information.

INFO

Nancy Mc WilliamsVoor onze derde Day of Teaching with…. maakt Nancy McWilliams de oversteek van de VS  naar Vlaanderen. Dr McWilliams is een van de meest belangwekkende stemmen in de hedendaagse psychoanalyse en de psychoanalytische psychotherapie. Zij publiceert en doceert op vele terreinen, o.m. de relatie tussen psychodynamische diagnostiek en behandeling, case formulation, supervisie, de psychoanalytische behandeling van diverse klinische populaties. Als spreekster hecht zij er belang aan de toehoorder iets te bieden met directe klinische relevantie en toepasbaarheid. En dat is waar de VVPT in deze reeks naar op zoek is. We geven haar dan ook de hele dag de ruimte om ons kennis te laten maken met aspecten van haar visie en haar werk.

Dr McWilliams zal vertrekken vanuit een uiteenzetting van haar visie en praktijk op het gebied van psychodynamische diagnostiek en case formulation. Zij werkte in verschillende publicaties op dit terrein een indrukwekkend alternatief uit voor de DSM dat recht doet aan de complexiteit van het subject en daadwerkelijke psychotherapeutische houvast biedt. Met klinische voorbeelden zal zij demonstreren hoe van hieruit het behandelproces en de therapeutische relatie gericht en verdiept kunnen worden. 

Het wordt een dag met een afwisseling van theorie en praktijk, diagnostiek en behandeling, uiteenzetting, illustratie en dialoog. De spreekster werkt voornamelijk met volwassenen maar zal, onder meer vanuit haar ervaring in psychoanalytische supervisie op dit terrein, uitstapjes maken naar het werk met een jongere populatie. 

De dag zal volledig in het Engels verlopen. 

 

PROGRAMMA

Voormiddag 

8u30    Onthaal, inschrijving, koffie

9u00    Welkomstwoord van de voorzitter

9u15    Patrick Luyten: Inleiding

9u30    Individualities: Ten Angles of Vision of Personality and Psychopathology

10u45  Pauze

11u15  Rethinking Madness: A Dimensional Understanding of Psychopathology

12u30  Discussie

12u45  Lunch

Namiddag

14u00  Depressive and Self-Defeating (Masochistic) Personalities  

15u 15 Pauze

15u30  Narcissistic and Psychopathic Personalities

16u45 Discussie

17u00 Conclusie en receptie

 

PERSONALIA

Dr. Nancy McWilliams teaches at Rutgers University’s Graduate School of Applied & Professional Psychology and practices in Lambertville, New Jersey. She is author of Psychoanalytic Diagnosis (1994, rev. ed. 2011)Psychoanalytic Case Formulation (1999), and Psychoanalytic Psychotherapy (2004) and is associate editor of both editions of the Psychodynamic Diagnostic Manual (2006, 2017). A former president of Division 39 (Psychoanalysis) of the American Psychological Association, she has been featured in three APA videos of master clinicians. She is on the Board of Trustees of the Austen Riggs Center. Her books are available in 20 languages; she lectures widely both nationally and internationally.

Prof. dr. Patrick Luyten is als hoogleraar verbonden aan de Onderzoekseenheid Klinische Psychologie van de K.U.Leuven en het Research Department of Clinical, Educational, and Health Psychology, University College London (UK). Zijn meest recente boek, Handbook of Psychodynamic Approaches, publiceerde hij samen met Linda Mayes, Peter Fonagy, Mary Target en Sidney Blatt bij the Guilford Press. Het ontving de 2015 Goethe Award for Psychoanalytic and Psychodynamic Scholarship.

 

INSCHRIJVEN

We blijven op koers naar onze Day of Teaching with Nancy McWilliams.  De nieuwe datum werd vastgelegd op vrijdag 11 maart 2022. De aanhoudende corona epidemie maakt echter dat we noodgedwongen enkele aanpassingen moeten doorvoeren. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de actuele stand van zaken rond covid-19.  Onder voorbehoud van wijzigingen kan deze studiedag nog steeds live doorgaan in het UPC Kortenberg, echter met een beperkt aantal deelnemers en binnen de huidige maatregelen zoals het voorleggen van een Covid Safe Ticket, het dragen van een mondmasker en voldoende afstand.

Anderzijds zal eveneens de mogelijkheid bestaan om online deel te nemen aan deze studiedag via livestreaming.

We hopen natuurlijk zoveel mogelijk collega's terug live te kunnen ontmoeten op deze dag.

Indien de corona situatie toch zou verslechteren en we zouden gedwongen worden om opnieuw uit te stellen, krijgt u vanzelfsprekend uw inschrijvingsgeld terug gestort.

 

Prijs – live deelname in Kortenberg
  • € 95 VVPT-lid  
  • € 120  niet-VVPT leden
  • € 60   studenten

Lunch en receptie inbegrepen

(volgens de geldende coronamaatregelen)

Prijs – livestreaming
  • € 95 VVPT-leden en niet-leden
  • € 35  studenten
Verdere inlichtingen

INSCHRIJVEN en BETALING enkel via de website

www.vvpt.be – Voor 5 maart 2022

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

 

 


Annual conference of the VVPT. English information.

A Day of Teaching with … Nancy Mc Williams

On friday 11 March 2022

AVC UPC KULeuven, Leuvensesteeneg 517, Kortenberg

or via LIVESTREAMING


This conference will be conducted entirely in English.

INFO

Nancy Mc WilliamsFor our third “Day of Teaching with....”, Nancy McWilliams will cross over from the United States to Belgium. Dr McWilliams is one of the most significant voices in contemporary psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapy. She publishes and teaches in many areas, including subjects like the relationship between psychodynamic diagnosis and treatment, case formulation, supervision, and the psychoanalytic treatment of diverse clinical populations. As a speaker, she attaches importance to offering the listener something with direct clinical relevance and applicability. And that is what the VVPT is looking for in this series. We will therefore be giving her the space throughout the day to introduce us to aspects of her vision and her work.

Dr McWilliams will start by explaining her vision and practice in the field of psychodynamic diagnostics and case formulation. In various publications covering this field, she has developed an impressive alternative to the DSM that does justice to the complexity of the subject and offers real psychotherapeutic support. With clinical examples, she will demonstrate how the treatment process and the therapeutic relationship can be directed and deepened from here. 

The day will alternate between theory and practice, diagnosis and treatment, explanation, illustration and dialogue. The speaker works mainly with adults but will, based on her experience in psychoanalytic supervision in this field, make excursions to work with a younger population. 

 

PROGRAMME

Morning 

8h30    Reception, registration, coffee

9h00    A warm welcome by the chairman

9h15    Patrick Luyten: Introduction

9h30    Individualities: Ten Angles of Vision of Personality and Psychopathology

10h45  Break

11h15  Rethinking Madness: A Dimensional Understanding of Psychopathology

12h30  Discussion

12h45  Lunch

Afternoon

14h00  Depressive and Self-Defeating (Masochistic) Personalities           

15h15 Break

15h30  Narcissistic and Psychopathic Personalities

16h45 Discussion

17h00 Conclusion and reception

 

PERSONALIA

Dr Nancy McWilliams teaches at Rutgers University’s Graduate School of Applied & Professional Psychology and practices in Lambertville, New Jersey. She is the author of Psychoanalytic Diagnosis (1994, rev. ed. 2011), Psychoanalytic Case Formulation (1999), and Psychoanalytic Psychotherapy (2004) and is associate editor of both editions of the Psychodynamic Diagnostic Manual (2006, 2017). A former president of Division 39 (Psychoanalysis) of the American Psychological Association, she has been featured in three APA videos of master clinicians. She is on the Board of Trustees of the Austen Riggs Center. Her books are available in 20 languages; she lectures widely both nationally and internationally.

Prof. dr. Patrick Luyten is Professor of Clinical Psychology at the KU Leuven (Belgium) and at the Research Department of Clinical, Educational, and Health Psychology, University College London (UK). He published his most recent book, Handbook of Psychodynamic Approaches, together with Linda Mayes, Peter Fonagy, Mary Target and Sidney Blatt with the Guilford Press. It received the 2015 Goethe Award for Psychoanalytic and Psychodynamic Scholarship.

 

REGISTRATION

We remain on track for our Day of Teaching with Nancy McWilliams. The new date was set on Friday 11 March 2022. However, the ongoing corona epidemic means that we are forced to make some adjustments. These adjustments are based on the current state of affairs regarding covid-19. Subject to changes, this study day can still take place live in the UPC Kortenberg, however with a limited number of participants and within the current measures such as presenting a Covid Safe Ticket, wearing a mouth mask and sufficient distance.
 
On the other hand, there will also be the possibility to participate in this study day online via live streaming.
 
Of course we hope to be able to meet as many colleagues as possible live on this day.
 
If the corona situation should deteriorate and we are forced to postpone again, you will of course receive your registration fee refunded.
Price– live participation in Kortenberg
  • € 95 VVPT member 
  • € 120  non VVPT members
  • € 60   students

Lunch and reception included

(according to the corona measures in force)

Price– livestreaming
  • € 95 VVPT members and non members
  • € 35  students
More information

REGISTRATION and  PAYMENT only on www.vvpt.be – Before 5 March 2022

We have requested accreditation for physicians.

 

Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.