Psychodynamische kindertherapie is een therapeutisch aanbod voor kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, emotionele en relationele problemen.

Het is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van het kind en zijn context. De kindertherapeut zal van bij de start een werkrelatie aangaan met ouders, kind en ruimere context

De psychodynamisch kindertherapeut begrijpt symptomen als een expressie van een innerlijke wereld die “van slag is” : uit evenwicht, vastgeraakt of overspoeld. Dit kan gebeuren naar aanleiding van externe gebeurtenissen die het kind overkomen (scheiding, pesten, pleegplaatsing, misbruik, een overval,…) maar kan ook het gevolg zijn van innerlijke spanningen i.e. conflict. Ervaringen die het kind doorheen zijn ontwikkeling opdoet, worden immers aangevuld en ingekleurd vanuit verlangens, angsten, fantasieën en innerlijke conflicten en vinden zo hun neerslag in innerlijke beelden over zichzelf en anderen. Deze innerlijke beelden beïnvloeden  (deels bewust, deels onbewust) hoe het kind met zichzelf en met anderen omgaat en spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden van problemen. Maar zij worden tevens door het kind ervaren als een bescherming. Denk  bijvoorbeeld aan een kind dat altijd boos is. Deze boosheid kan een kind in de problemen brengen, maar ook een manier zijn om een kwetsbaar zelfbeeld te beschermen tegen ondraaglijke angsten. Soms loopt de hele ontwikkeling vast vanuit sterk conflictueuze gevoelens of vanuit ernstige traumatische ervaringen.

In een psychodynamische kinderpsychotherapie helpen spel, woord en andere creatieve uitingen om deze conflictueuze gevoelens en traumatische ervaringen tot uiting te brengen. Essentieel hierbij is  dat deze expressie vorm krijgt in een affectieve relatie met de therapeut, waarbij het kind centraal blijft en greep mag houden op zijn spel en de relatie. Tegelijkertijd probeert de kindertherapeut de grenzen en mogelijkheden van het kind te verkennen. Het is  tijdens dit  tonen en verbergen vanwege het kind/jongere en het steunen  en uitdagen vanwege de therapeut dat zich een therapeutische relatie vormt die groeibevorderend kan zijn.